Naudojimosi ALL Machinery.eu taisyklės

1. Bendrosios nuostatos 1.1. Šiomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustatoma naudojimosi internetine svetaine ALL Machinery.eu tvarka (toliau
– ALL Machinery.eu), taip pat ALL Machinery vartotojų teisės, pareigos, atsakomybė bei kitos nuostatos.
1.2. All Machinery.eu tvarko ir administruoja UAB „Aivenos statybinė technika“, į.k. 303251427, buveinės adresas
Savanorių pr. 182A,Vilnius, PVM mokėtojo kodas LT100008436710, registruota LR Juridinių asmenų registre (toliau -
 Tiekėjas).
1.3. ALL Machinery vartotojams suteikiama galimybė patalpinti bei peržiūrėti skelbimus apie siūlomus objektus (toliau -
 Skelbimas), kurti temas forumuose bei išsakyti savo nuomonę jau sukurtose temose, naudotis kitomis svetainėje
teikiamomis paslaugomis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. ALL Machinery.eu vartotojas yra asmuo, patalpinęs ar
norintis peržiūrėti Skelbimą ar bet kokia kita forma naudojantis ALL Machinery.eu (toliau - Vartotojas).
1.4. Vartotojas sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis išreiškia bet kokiu būdu ir forma naudodamasis ALL
Machinery.eu. Asmenys, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis ALL Machinery.eu.
1.5. Tiekėjas tik teikia technines priemones informacijos patalpinimui ALL Machinery.eu ir nėra jokių asmenų atstovas ar
agentas, suinteresuotoji šalis ar tarpininkas.
1.6. Tiekėjas turi teisę vienašališkai keisti ALL Machinery.eu teikiamas paslaugas bei jų apmokestinimą, bet kurias
Taisyklių nuostatas. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Vartotojas toliau naudosis Internetine svetaine, tai
reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais.
2. Reikalavimai Skelbimų turiniui, formai bei kitos Skelbimų talpinimo ALL
Machinery.eu svetainėje sąlygos
2.1. Patalpindamas Skelbimą, Vartotojas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms ir Lietuvos
Respublikos teisės aktams. Skelbime pateikdamas duomenis Vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija
yra tikra, tiksli ir išsami.
2.2. ALL Machinery.eu svetainės duomenų bazėje galima talpinti Skelbimus tik apie transporto priemonių, jų dalių ir
(arba) aksesuarų pardavimą arba nuomą. Vartotojai savo Skelbimuose, po jų patalpinimo praėjus 24 val. laikotarpiui,
negali koreguoti pagrindinės informacijos: atitinkamos transporto priemonės markės arba (ir) modelio.
2.3. Skelbimas privalo būti patalpintas tik jam skirtoje Internetinės svetainės kategorijoje (pvz., Skelbimas apie lengvąjį
naudotą automobilį negali būti patalpintas motociklų kategorijoje).
2.4. Viename Skelbime leidžiama paskelbti (atvaizduoti ir aprašyti) tik apie vieną objektą.
2.5. ALL Machinery.eu toje pačioje skelbimų kategorijoje galima patalpinti ir demonstruoti tik 1 (vieną) to paties objekto
Skelbimą.
2.6. Parduotos transporto priemonės skelbimas privalo būti ištrintas. Norint parduoti kitą tos pačios markės bei modelio
objektą, turi būti sukurtas naujas skelbimas. Draudžiama talpinti naują objektą seno skelbimo pagrindu.
2.7. Vartotojui draudžiama:
2.7.1. Skelbime (komentaruose, nuotraukose) siūlyti kitokius objektus ar paslaugas, negu nurodytas pagrindinėje
Skelbimo informacijoje, pateikti klaidingą informaciją apie skelbiamo objekto savybes;
2.7.2. Skelbimo komentaruose nurodyti kitą kainą nei ta, kuri nurodyta pagrindinėje informacijoje arba kainą, kuri
neatitinka realios rinkos vertės. Objekto kaina Skelbime turi būti nurodoma su mokesčiais. Skelbimai, pažeidžiantys šį
draudimą nukeliami į Skelbimų paieškos rezultatų sąrašo pabaigą;
2.7.3. Skelbime ir kitose ALL Machinery.eu aplinkose pateikti informaciją, kuri pažeidžia ar gali pažeisti galiojančius
Lietuvos Respublikos teisės aktus, prieštarauja visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ar neatitinka šių
Taisyklių reikalavimų;
2.7.4. Reklamuoti, skelbti informaciją, kurioje minimi su Tiekėju tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys
arba jų prekės ir(ar) paslaugos. Tokia informacija/nuorodos gali būti šalinamos.
2.8. Skelbime draudžiama siūlyti objektą, kuris yra parduotas ar kuriuo Vartotojas neturi teisės disponuoti. Skelbimą
patalpinęs Vartotojas iš tiesų privalo turėti tokį siūlomą objektą. Skelbimai, pažeidžiantys šį draudimą, yra blokuojami
arba nukeliami į Skelbimų paieškos rezultatų sąrašo pabaigą.
2.9. Fotografijos privalo vaizduoti siūlomą objektą. Draudžiama siūlomo objekto fotografijų vietoje patalpinti kokių nors
grafinių vaizdų/ raidžių/ skaitmenų/asmenų (pvz., logotipų, ranka rašytų užrašų, telefono numerių, pavardžių) arba
fotografijų derinio su grafiniais vaizdais/ raidėmis/ skaitmenimis. Nuotraukos gali būti redaguojamos jas pasukant arba
keičiant nuotraukų eiliškumą. Taip pat gali būti trinamos nuotraukos, kurios nevaizduoja Skelbimo objekto, nuotraukose
yra vaizduojami asmenys arba modifikuoti grafiniai vaizdai.
2.10. Draudžiama talpinti Skelbimus, kuriuose išreiškiamas pageidavimas pirkti arba siūloma tik keitimo paslauga.
2.11. Draudžiama naudotis ALL Machinery.eu svetaine neteisėtais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant:
2.11.1 pateikimą, publikavimą, siuntimą ir (ar) laikymą ALL Machinery.eu svetainėje turinio, kuris pažeistų bet kokias
intelektinės nuosavybės teises (autorių, prekės ženklų, dizaino ir t.t.);
2.11.2. pateikimą, publikavimą, siuntimą ir (ar) laikymą ALL Machinery.eu svetainėje turinio, kuris būtų įžeidžiantis,
šmeižiantis, diskriminuojantis, pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (adresai, asmens kodas ir
t.t.), garbę ir orumą, dalykinę reputaciją ar kitas teises ir laisves;
2.11.3. pateikimą, publikavimą, siuntimą ir (ar) laikymą ALL Machinery.eu svetainėje turinio, kuris keltų grėsmę svetainės
ar jos duomenų bazės saugumui (programos ar dokumentai su virusais ir t.t.);
2.11.4. pateikimą, publikavimą, siuntimą informacijos ir/ar laikymą ALL Machinery.eu svetainėje turinio, kuriuo
pasinaudojant siekiama vykdyti nusikalstamą veiką (sukčiauti ir pan.). Esant įtarimams apie galimai Vartotojo vykdomą
neteisėtą veiką, jo patalpinti Skelbimai gali būti blokuojami.
3. Mokamos paslaugos
3.1. ALL Machinery.eu svetainėje už suteiktas paslaugas atsiskaitoma pavedimu per banką, SMS žinute arba virtualia
valiuta – Pliusais. Išsamesnę informaciją apie Pliusų įsigijimo būdus galima rasti ALL Machinery.eu svetainės skyrelyje
„Dažnai užduodami klausimai“ ir prisijungusio vartotojo aplinkos rubrikoje „Pildyti sąskaitą“. Kitais būdais negu nurodyta
aukščiau įsigyti Pliusai (per trečiuosius asmenis ir pan.) negalioja ir Teikėjas turi teisę tokius Vartotojo Pliusus panaikinti
bei reikalauti Vartotojo atlyginti Teikėjo patirtus nuostolius.
3.2. Vartotojai Interneto svetainėje už tam tikrą mokestį gali atlikti šiuos veiksmus:
3.2.1. Dėti skelbimus į mokamas skelbimų kategorijas;
3.2.2. Užsakyti mokamas papildomas paslaugas: Skelbimo paryškinimą, skelbimo reklamą ir t.t.
3.3. Skelbimų patalpinimo bei papildomų paslaugų (paryškinimo ir t.t.) kainos nurodomos Skelbimų talpinimo aplinkoje.
3.4. Praėjus 1 valandai po užsakymo, papildomai užsakytos paslaugos negali būti anuliuotos.
4. Taisyklių pažeidimo pasekmės
4.1. Patalpindamas Skelbimą, Vartotojas privalo laikytis ALL Machinery.eu svetainėje nurodytų Skelbimo patalpinimo
instrukcijų ir šių Taisyklių. Priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio, Tiekėjas turi teisę Skelbimus, neatitinkančius Taisyklių
ar Lietuvos Respublikos teisės aktų, redaguoti, blokuoti jų matomumą visiems Vartotojams, arba nukelti Skelbimus į jų
paieškos rezultatų sąrašo pabaigą.
4.2. Apie sankcijas, pritaikytas už Taisyklių pažeidimą, Vartotojas informuojamas registracijos metu nurodytu el.paštu.
Šiame punkte nurodyta Tiekėjo teisė neatleidžia Vartotojo nuo atsakomybės už pateikiamos informacijos atitikimą
tikrovei bei teisės aktams. Taisyklių pažeidimo atveju, papildomos užsakytos paslaugos yra anuliuojamos ir pinigai nėra
gražinami.
4.3. Be atskiro įspėjimo Tiekėjas gali atlikti nedidelius Skelbimo redagavimo veiksmus, jei įrašas Skelbime skiriasi nuo
vaizdo, matomo fotografijose: Skelbime gali būti koreguojama vairo padėtis į (iš) kairėje/dešinėje; transporto priemonės
būsena gali būti pakeista į (iš) daužta/nedaužta.
4.4. Tiekėjas pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo nutraukti Vartotojo priėjimą prie Internetinės svetainės ar
naudojimąsi Internetinės svetainės paslaugomis už Taisyklių ar teisės aktų pažeidimus.
5. Atsakomybės apribojimas
5.1. Tiekėjas atsako tik už informacijos, pateiktos Skelbime, techninį patalpinimą į ALL Machinery.eu, jei Skelbimas
atitinka visus Taisyklių reikalavimus, ir šios svetainės duomenų bazės techninį palaikymą.
5.2. Tiekėjas neatsako už Skelbime pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei ir jų turinį. Tiekėjas neatsako už žalą,
padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims dėl Skelbimo turinio ir(ar) jų patalpinimo ALL Machinery.eu.
5.3. Laikoma, kad naudojimasis ALL Machinery.eu vykdomas nepriekaištingai, jei ALL Machinery.eu svetaine ar jos
duomenų baze visapusiškai galima naudotis 90% laiko per metus. Tiekėjas neatsako už ALL Machinery.eu ar jos
duomenų bazės veiklos sutrikimus, kilusius dėl priežasčių, kurių Tiekėjas negali kontroliuoti.
5.4. Vartotojas yra atsakingas už tinkamą prisijungimo vardo, slaptažodžio, redagavimo kodo naudojimą. Tiekėjas
neatsako už žalą, kurią Vartotojas patiria dėl to, kad tretieji asmenys pasinaudojo šia informacija.
6. Asmens duomenų apsauga
6.1. Vartotojas internetinėje svetainėje pagal poreikį pateikia savo vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą.
Vartotojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, pareiškia, kad jis pateikia savo asmens duomenis patalpinimui
internetinėje svetainėje laisva valia ir sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu
internetinės svetainės duomenų bazėje 2 (dvejus) metus nuo jo paskutinio prisijungimo prie sistemos. Vartotojas sutinka
ir pripažįsta, kad pateikia savo duomenis (tel.nr., el.p. adresą ir kt.) internetinėje svetainėje tam, kad tretieji asmenys
galėtų prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti (kai duomenys pateikiami Skelbimuose kaip kontaktiniai).
6.2. Asmens duomenys tvarkomi siekiant tinkamai suteikti paslaugas Vartotojams (patalpinti Skelbimus, suteikti
informaciją apie atitinkamų produktų pardavimą, užsakyti tam tikrą paslaugą ir pan.). Vartotojo duomenys taip pat yra
tvarkomi jo registravimo bei Skelbimų duomenų bazės administravimo internetinės svetainės sistemoje tikslu.
6.3. Vartotojas patvirtina, kad jo internetinėje svetainėje pateikiami asmens duomenys yra tikslūs, išsamūs, teisingi.
6.4. Vartotojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi; reikalauti sunaikinti savo
asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys
tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų; nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi jo asmens duomenys. Vartotojas visus
prašymus Teikėjui, susijusius su Vartotojo asmens duomenų apsauga, privalo pateikti raštu (įskaitant pranešimą
bendruoju arba klientų aptarnavimo skyriaus el.paštu, nurodytu internetinės svetainės kontaktuose).
6.5. Vartotojas sutinka, kad jam registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Vartotojo kompiuterio
IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.
6.6. Tiekėjas įsipareigoja neteikti Vartotojų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, nurodytus teisės
aktuose bei šiose Taisyklėse.
6.7. Vartotojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis suteikia Tiekėjui teisę siųsti Vartotojui Teikėjo
įmonės paslaugų komercinius pasiūlymus bei informacinius pranešimus. Vartotojas turi teisę atsisakyti gauti tokius
pasiūlymus informuodamas apie tai Tiekėją būdu, nurodytu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose.
7. Intelektinės nuosavybės teisės
7.1. Tiekėjas yra visų teisių į ALL Machinery.eu turinį savininkas ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi prekių ar
paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikiami ALL Machinery.eu, yra Tiekėjo nuosavybė arba
Tiekėjas turi teisę jais naudotis.
7.2. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas ALL Machinery.eu turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir (ar) kitoks
naudojimas be raštiško Tiekėjo leidimo ir (arba) nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas
pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Vartotojams jų Skelbimų atžvilgiu.
7.3. Vartotojas sutinka, kad Tiekėjas turi teisę panaudoti Skelbimų fotografijas reklaminiais jo bendrovės tikslais,
neatskleisdamas asmeninės Vartotojo informacijos. Vartotojas sutinka, kad jo Skelbimai ir kitas Vartotojo publikuojamas
turinys, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų Internetinės svetainės duomenų bazės dalimi, Tiekėjo ar jo
įgaliotų asmenų būtų saugomi ir įstatymų nustatytais būdais naudojami neribotą laiką, išskyrus, jei šiose Taisyklėse
nurodyta kitaip. Nei Tiekėjas, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama Skelbimus ir (ar) kitą Vartotojo publikuojamą turinį,
nebus įpareigota mokėti Vartotojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.
8. Taikytina teisė
8.1. Internetinės svetainės veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Bet kokie ginčai, kilę dėl
Internetinės svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti - Lietuvos Respublikos
kompetentingame teisme.
9. Slapukų politika
9.1. ALL Machinery.eu naudojami slapukai (ang. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto
naršyklėje. Jie mums padeda atpažinti jus, kaip ankstesnį svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų naršymo istoriją ir pritaikyti
jums turinį. Slapukai - įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina vartotojo naršymą jau lankytame
tinklalapyje, supaprastina prieigą prie skelbiamos informacijos.
Slapukus naudojame sąžiningai ir atsakingai. Peržiūrėti įrašytus slapukus galite savo naršyklėje. Taip pat galite atšaukti
sutikimą naudotis slapukais, pakeisdami nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Tokiu atveju, kai kurios ALL
Machinery.eu svetainės funkcijos gali neveikti, pavyzdžiui, išsaugotų skelbimų ir išsaugotų paieškų skiltys.
Mūsų puslapyje naudojami slapukai skirti: prisiminti jūsų prisijungimo duomenis; užtikrinti duomenų saugumą prisijungus;
užtikrinti nuoseklų tinklapio veikimą; prisiminti jūsų išsaugotus skelbimus ir naudotas paieškas.